Lindholm Bokseklubs Vedtægter

 

§1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Lindholm Bokseklub.

 

Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

 

 

§2 Formål

 

Foreningens formål er at dyrke boksning. Ved træning, opvisning og konkurrence at dygtiggøre sine medlemmer, så de opnår størst mulige færdigheder inden for sporten.

 

 

§3 Medlemmer

 

Medlemmerne indmeldes som aktive (junior og senior) samt passive. 

 

Bestyrelsen kan, for så vidt det drejer sig om overgang fra anden forening – inden for DABU (Dansk Amatør Bokse Union) – kun optage nye medlemmer, når sidste kvittering eller skriftlig udmeldelse fra anden klub forevises. 

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens skøn for såvel aktive som passive medlemmer. 

 

Et medlem kan slettes, hvis der skyldes efter 3 måneder efter påkrav og rykker.

 

I tilfælde af sygdom eller længere tids arbejdsløshed kan bestyrelsen give dispensation herfor.

 

Medlemmerne er pligtige til at overholde klubbens regler samt de love og regler, der er gældende for de organisationer, klubben er tilsluttet. 

 

Medlemmerne skal rette sig efter bestyrelsen samt vise værdig og sømmelig optræden i klubben og på offentlige steder. 

 

De medlemmer, der ikke overholder klubbens regler og bestemmelser og på offentligt sted udviser sådan optræden, at klubbens rygte kan skades, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog kan vedkommende fordre sin sag behandlet på førstkommende ordinære Generalforsamling. 

 

Et medlem kan udnævnes til æresmedlem, når medlemmet har stået i klubben i mindst 25 år eller gjort sig fortjent dertil. Æresmedlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret.

 

Bestyrelsesmedlemmer og trænere betragtes som aktive medlemmer, har stemmeret og er kontingentfrie. 

 

Sponsorer betragtes som aktive medlemmer uden stemmeret. For at opnår stemmeret skal man som sponsor minimum indmelde sig som passivt medlem.

 

Ikke medlemmer kan på bestyrelsens foranledning, bortvises fra trænings-/ og klublokaler.

 

 

§4 Generalforsamling

 

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, som afholdes hvert år i maj måned.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 20 dages varsel på Facebook, i træningslokalet samt på www.lindholm-bokseklub.dk med angivelse af dagsorden.

 

Det er kun medlemmer af Lindholm Bokseklub, som kan deltage på Generalforsamlingen (aktive såvel som passive).

 

For at stemme til Generalforsamlingen skal man have været medlem af klubben før 1. februar i det år, hvor Generalforsamlingen finder sted.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og kun af medlemmer over 15 år der møder personligt op til Generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Årsberetning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 
 

4. Indkomne forslag

 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 
Formand i ulige år
Næstformand i lige år
Sekretær i ulige år
Kasserer i lige år
Bestyrelsesmedlem 1 i ulige år
Bestyrelsesmedlem 2 i lige år
1 suppleant hvert år

 

 6. Valg af revisorer

 

2 hvert år

 

7. Eventuelt

 

 

§5 Ekstraordinær Generalforsamling

 

Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

 

Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel på Facebook, i træningslokalet samt på www.lindholm-bokseklub.dk med angivelse af dagsorden.

 

Regler for deltagelse, beslutninger og stemmeret er de samme som ved den ordinære Generalforsamling.

 

 

§6 Bestyrelsen

 

Klubbens forretningsgang varetages af bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens skøn. Sekretæren skriver referater af bestyrelsesmøder samt Generalforsamlingen.

 

Den valgte bestyrelse kan til enhver tid omorganisere sig i forhold til bestyrelsesposter, såfremt flertallet i bestyrelsen er enige herom. 

 

Bestyrelsen afgør i samarbejde med trænerne, om klubben skal deltage i konkurrencer eller arrangere sådanne. Ingen boksere må træffe bindende aftaler eller stille op til stævne uden bestyrelsens tilladelse.

 

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til at hjælpe med at arrangere stævner, fester og lignende afholdt af Lindholm Bokseklub.

 

 

§7 Økonomi

 

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære Generalforsamling.

 

Kassereren skal sørge for at opkræve kontingent hos medlemmer.

 

Foreningens regnskabsår er 1. april - 31. marts.

 

Regnskabet revideres af klubbens revisor(er).

 

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære Generalforsamling, så det kan fremlægges for bestyrelsen mindst 8 dage før den ordinære Generalforsamling i maj måned.

 

Den daglige økonomi (driftskonto) varetages af klubbens kasserer.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at se og forhøre sig om klubbens økonomi i pengeinstituttet, som varetager klubbens økonomi.

 

Bestyrelsen skal enstemmigt give beføjelser til de bestyrelsesmedlemmer, der skal kunne foretage transaktioner/overførsler fra og mellem klubbens konti.

 

Klubbens formue (depotkonto) er fastlåst. Hævninger på klubbens depotkonto kan kun foretages efter beslutning på Generalforsamlingen.

 

 

§8 Tegning og hæftelse

 

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

 

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

 

 

§9 Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kan kun foretages ved almindeligt stemmeflertal på Generalforsamling.

 

 

§10 Opløsning

 

Klubben kan ikke opløses, så længe der er 10 medlemmer, som ønsker den opretholdt.

 

I tilfælde af klubbens opløsning disponerer Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA), i samråd med den siddende bestyrelse, over klubbens eventuelle midler.

 

 

 

Lindholm Bokseklubs Forretningsorden

 

  1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af Generalforsamlingen. Dirigenten giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori det begæres. Dirigenten kan selv tage ordet i samme rækkefølge mod at overdrage dirigenthvervet til formanden.
  2. ​Medlemmerne kan frit få ordet flere gange til samme sag.
  3. Dirigenten er berettiget til at fratage et medlem ordet, såfremt den pågældende afviger fra den sag der behandles eller anvender uparlamentariske udtryk, personlige angreb og lignende.
  4. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til dirigenten. Forslag eller ændringsforslag, der strider mod love og vedtægter, skal afvises af dirigenten.
  5. Alle forslag - herunder forslag af et medlem til en tillidspost - skal begrundes/motiveres. 
  6. Afstemning foregår ved håndsopretning på Generalforsamlingen. Fuldmagter og brevstemmer anses ikke som gyldige stemmetal. Valg af bestyrelsesmedlemmer kan foregå ved skriftlig afstemning. Afstemning og valg kontrolleres af et stemmeudvalg, som vælges af Generalforsamlingen.
  7. Valg til tillidspostersker ved almindeligt stemmeflertal.
  8. Medlemmerne og dirigenten kan stille forslag om afslutning af en diskussion. Forslaget skal til afstemning hos Generalforsamlingen. 
  9. Hvis et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, skal han holde sig til denne. Gør vedkommende ikke det, skal dirigenten fratage ham ordet.
  10. Såfremt et medlem ikke kan indordne sig under denne forretningsorden, kan vedkommende på foranledning af dirigenten, i samråd med Generalforsamlingen, bortvises fra mødet.

 

Hent Lindholm Bokseklubs vedtægter og foretningsorden som pdf